site map
      rss pl
   home   
   aktualności   
   humor   
   FAQ   
   kontakt   
home  / 
HALS LINEHALS LINE

Aktualności

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS powstało z inicjatywy aktywnej grupy instruktorów i trenerów żeglarstwa. Naszym celem jest m.in. integracja środowiska instruktorów i trenerów żeglarstwa, popularyzacja wszelkiego typu i rodzajów szkolenia żeglarskiego, doskonalenie technik i form szkolenia żeglarskiego, edukacja żeglarska wśród dzieci i młodzieży, opiniowanie aktów prawnych dotyczących uprawiania żeglarstwa i szkolenia żeglarzy, instruktorów i trenerów (szczegóły).
Certyfikaty żeglarskie Stowarzyszenia HALS:
Nowe spojrzenie na edukację żeglarską - Stowarzyszenie HALS







Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Stowarzyszenia HALS

W dniu 9 stycznia 2016 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia HALS. Walne Zgromadzenie pozytywnie oceniło pracę ustępującego Zarządu i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzieliło Zarządowi absolutorium. Walne Zgromadzenie wybrało Władze Stowarzyszenia HALS na kolejną kadencję...



czyli uwaga na podróbki w szkoleniu instruktorów żeglarstwa PZŻ.
O likwidacji ustępu 13 art. 37a Ustawy o  żegludze śródlądowej kontrowersyjną ustawą „de regulacyjną” pisałem w  artykule „Czarne chmury nad szkoleniem żeglarskim”. Nie przypuszczałem, że tak szybko będę pisał artykuł o podobnym tytule  ale dotyczącym szkolenia instruktorskiego.
Ostatnio co po niektóre podmioty zajmujące się szkoleniem żeglarskim zaczęły prowadzić własne szkolenie instruktorskie...


Proces szkolenia, jego jakość i efektywność oraz występujący w nim mechanizm egzaminowania  zależy od wielu skomplikowanych czynników. Można powiedzieć, że wszyscy z nas bardziej lub mniej zetknęli się z tym procesem, pobierając mniejszą lub większą różnego typu edukację. Oczywiście z procesu edukacji i jej rezultatów zawsze ktoś może być niezadowolony. Jak trudno jest uczyć i egzaminować, szczególnie gdy pojawia się problem postawienia oceny negatywnej, wiedzą dobrze ci, którzy tym się zajmują....


    Z przyjemnością informujemy o włączeniu do Systemu Szkolenia Żeglarskiego HALS nowego certyfikatu, który doskonale rozszerza ofertę programową Stowarzyszenia.


    Obecnie obowiązujący, znowelizowany Ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, nowy zapis Art. 37a ust 13. Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, w pełni przywraca instruktorom PZŻ ustawową nobilitację tego stopnia, zlikwidowaną dotychczasowymi zapisami Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie. Jednocześnie dokładnie określa zakres uprawnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń żeglarskich, potwierdzając tym samym uzyskiwane przez instruktorów PZŻ stosowne kwalifikacje ...



    Zapraszamy do zapoznania się z Systemem Edukacji Żeglarskiej HALS - JUNGA&KADET.

















     Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Bardzo dziękujemy Panu Prezydentowi. Ponad roczne starania o przywrócenie do zapisów Ustawy instruktora Polskiego Związku Żeglarskiego zakończyły się sukcesem jeszcze w tej kadencji Sejmu RP.
... nowelizacja zapisów ust. 13 w Art. 37a Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej zawartych w Ustawie z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (DzU. Nr 127, poz. 857).
Art. 37A, ust.13. Szkolenia w zakresie uprawiania turystyki wodnej prowadzą osoby, które posiadają tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub instruktorzy właściwych polskich związków sportowych, według systemów szkoleń zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej ...
-------------------------------------------------------



Od 16 października 2010 roku obowiązuje nowa Ustawa o sporcie (uchwalona 25 czerwca 2010 r.). Nas, Instruktorów Żeglarstwa PZŻ najbardziej interesowały zapisy związane ze szkoleniem żeglarskim i instruktorskim. Największy nasz niepokój, związany z zapisami nowej ustawy, dotyczy generalnej zmianie osób, które będą mogły prowadzić szkolenia żeglarskie i egzaminowanie na stopnie żeglarskie ...

Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS

Wypromuj również swoją stronę
Stowarzyszenie Instruktorów
i Trenerów Żeglarstwa HALS
ul. Wał Miedzeszyński 397
03-942 WARSZAWA
zobacz: kontakt



Witamy na serwisie informacyjnym Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową (kursy instruktorskie). Jeżeli jesteś już instruktorem lub zamierzasz nim zostać, polecamy dział: SZKOLENIE INSTRUKTORSKIE. Wszelkie informacje dotyczące Stowarzyszenia HALS znaleźć można w dziale STOWARZYSZENIE. Warto przejrzeć materiały zebrane w dziale Vademecum INSTRUKTORA. Godnymi uwagi są również materiały zamieszczone w działach AKTY PRAWNE oraz WYDAWNICTWA. Informacje dotyczące  uprawnień poszczególnych stopni żeglarskich i instruktorskich znaleźć można w działach: STOPNIE ŻEGLARSKIE i STOPNIE INSTRUKTORSKIE.
Zarząd
Stowarzyszenia HALS
W przypadku problemów z wyświetlaniem zawartości naszego serwisu informacyjnego HALSnet, polecamy uaktualnienie (bezpłatne)  wersji przeglądarki internetowej np. Internet Explorer (wersja IE8).



Stowarzyszenie HALS dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z serwisu informacyjnego HALSnet było sprawne i spełniało oczekiwania internautów.
Aby umożliwić pobieranie z serwisu HALSnet materiałów i pomocy szkoleniowych, wskazane jest korzystanie z aktualnej wersji programu do odczytywania plików w formacie pdf.  Polecamy Adobe READER.




Koleżanki i Koledzy, instruktorzy i trenerzy żeglarstwa

         Myśl utworzenia Stowarzyszenia instruktorów i trenerów żeglarstwa od kilku lat towarzyszyła naszym działaniom i dyskusjom na wielu spotkaniach żeglarskich. Integracja aktywnie działających instruktorów i trenerów nie zawsze powiązanych z klubami żeglarskimi, doskonalenie i unifikowanie własnych umiejętności szkoleniowych, a także warsztatu instruktorsko-trenerskiego, wspólne opracowywanie materiałów szkoleniowych oraz wzajemna pomoc i współpraca, to główne przesłanki w zamiarze powstania Stowarzyszenia.
       Jest także wiele problemów i spraw, w których załatwienie Stowarzyszenie powinno się zaangażować. Bezpieczeństwo na wodzie, aktywna popularyzacja żeglarstwa szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ochrona środowiska wodnego i związanych z tym działań ekologicznych, a także aktywna współpraca z administracją państwową i regionalną oraz różnego typu organizacjami zajmującymi się tą problematyką, to jedne z najważniejszych zadań dla Stowarzyszenia.
          Są to sprawy, które pojedyncze osoby nie są w stanie, w tak skuteczny sposób, załatwić. W tak aktywnym zespole będzie to szybsze i skuteczniejsze. Czeka nas ogrom pracy i dlatego zapraszamy do współdziałania instruktorów i trenerów żeglarstwa ze wszystkich regionów kraju, tych którym te problemy nie są obojętne, i wstąpienie do powstałego właśnie Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS. Wśród członków założycieli Stowarzyszenia są m.in. moi Koledzy: Marek Berkowski, Jacek Czajewski, Jerzy Dąbrowski, Zbyszek Dąbrowski, Andrzej Panicz i wielu nie wymienionych tutaj szkoleniowców żeglarskich.
          Działając wspólnie będziemy mieć świadomość, że przyszłe dni przyniosą nam jeszcze lepsze możliwości dla popularyzacji i uprawiania tej wspaniałej dziedziny życia jaką jest żeglarstwo.
Zbigniew Chodnikiewicz */
* / Kolega Zbigniew Chodnikiewicz był nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń żeglarzy i instruktorów żeglarstwa. Organizator licznych kursów szkoleniowych na stopnie instruktorów PZŻ. Prekursor nowoczesnej metodyki żeglarstwa. Wybitna osobowość, znakomity pedagog i dydaktyk. Wieloletni, aktywny działacz Polskiego Związku Żeglarskiego (Warszwsko-Mazowiecki OZŻ, Komisja Szkolenia PZŻ). Instruktor Wykładowca PZŻ z legitymacją nr 1. Nestor szerokiej rzeszy instruktorów i nauczycieli żeglarstwa. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i wyróżnieniami żeglarskimi. Autor podręczników dla instruktorów, takich jak Almanach instruktora żeglarstwa, Poradnik Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego, Poradnik egzaminatora. W strukturach Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS pełni funkcję Prezesa Honorowego. Zmarł 23 grudnia 2010 roku ...



Korekta Systemu Szkolenia Instruktorów PZŻ
UWAGA: Zapraszamy do zapoznania się z korektą Systemu Szkolenia Instruktorów PZŻ, obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku (postanowienia ogólne, załączniki, druki).



Zapraszamy do współpracy instruktorów i trenerów żeglarstwa. Nasz wspólny wysiłek i praca na rzecz podnoszenia jakości szkolenia żeglarskiego i bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów wodnych, uczynić ma uprawianie żeglarstwa przygodą i realizowaniem własnych pasji.



bottom end
Copyrights 2009-2010 Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Żeglarstwa HALS
system CMS